Mariánske súsošie

Mariánske súsošie je dielom neznámeho kameno-sochára datovaným okolo roku 1800. Slohovo ho možno zaradiť k dielam doznievajúceho rokoka s niektorými znakmi klasicistického slohu. Dominantné miesto na súsoší má plastika Madony šliapajúcej na hada. Po jej pravici je kamenná plastika sv. Jána Nepomuckého a po ľavici socha patróna a ochrancu pred požiarmi sv. Floriána. Súsošie je v súčasnosti umiestnené už na treťom mieste. Pôvodne stálo pred kaštieľom. Neskôr roku 1907 bolo prenesené do priestoru južne od kostola na okraj parku smerom k hlavnej ulici. V tom čase bolo obklopené dekoratívnou reťazou umiestnenou na ôsmich stĺpoch. Bol to dar mestu od vdovy po grófovi Teodorovi Andrássym.

Poškodené a značne narušené súsošie bolo v polovici 80-tych rokov komplexne obnovené v ŠRA vysekaním kópií pôvodných plastík a reštaurovaním menej narušených častí. Bolo tiež prenesené na vhodnejšie miesto, do priestoru medzi rímskokatolíckym a gréckokatolíckym kostolom.

© 2024 MESTO TREBIŠOV