Prihlásiť sa

Výzva Mestskej polície Trebišov

17.02.2016

Mestská polícia Trebišov vyzýva občanov mesta Trebišov, aby nedávali staré veci, šatstvo, nábytok a iné opotrebované predmety, ktorých sa chcú zbaviť (odpad), neprispôsobivým občanom postávajúcim pri kontajneroch a pod obytnými blokmi. Zabráni sa tým znečisteniu verejných priestranstiev aj súkromných pozemkov. Neprispôsobiví občania nechávajú odpad voľne pohodený na verejnom priestranstve, alebo v lepšom prípade tento odpad odnesú do rómskej osady, kde sa vytvára nelegálna skládka.

Mestská polícia Trebišov vyzýva občanov Trebišova, aby komunálny odpad dávali do zberných nádob určených na tento druh odpadu. V prípade odstránenia väčšieho množstva odpadu, ktorý nepatrí do odpadkových kontajnerov, môžu obyvatelia mesta odpad odniesť na Zberný dvor do Technických služieb mesta Trebišov (Stavebná ulica č.2).

„Nerešpektovaním tejto výzvy sa spolupodieľate na znečisťovaní mesta Trebišov!“  

V prípade ponechania odpadu na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch (§ 18 ods. 4 písm. a), dopúšťate sa priestupku proti verejnému poriadku podľa § 48 zák. SNR č. 372/1990Zb. o priestupkoch.

„Buďme všetci zodpovední za čistotu mesta, v ktorom žijeme!“     

 

Mestská polícia Trebišov