Prihlásiť sa

Informácia k zdemontovaniu skateparku pri OC Kaufland

10.05.2018

Obchodná spoločnosť Europrojekt Kappa 10 SK s.r.o. ako vlastník plochy parkoviska, na ktorom sa nachádzal skatepark, udelila mestu Trebišov dňa 11.03.2014 dočasný súhlas na jeho umiestnenie do 31.12.2014 s tým, že tento súhlas môže spoločnosť kedykoľvek odvolať, a to s 30 dňovou výpovednou lehotou.

V predchádzajúcich týždňoch vyššie uvedená spoločnosť požiadala Mesto Trebišov o dočasné odstránenie prvkov skateparku zo svojich nehnuteľností. Mesto však pokračuje v rokovaniach s vlastníkom parkoviska a má eminentný záujem tento skatepark v čo najkratšom možnom termíne obnoviť a pridaním nových prvkov ešte zatraktívniť. Do toho času prejdú zdemontované prvky údržbou a potrebnými opravami.

Za vzniknutú situáciu sa obyvateľom mesta Trebišov ospravedlňujeme.

Mesto Trebišov