Prihlásiť sa

Oznam pre občanov - chovateľov ošípaných

18.05.2018

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Trebišove upozorňuje všetkých občanov - chovateľov ošípaných /aj neregistrovaných/, že v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v Trebišove na telefónne číslo 056/672 27 64 alebo 0918 597 970, nakoľko celý okres Trebišov od 11.5.2018 tvorí nárazníkovú zónu AMO /Africký mor ošípaných /.

Povinnosť nahlásiť úhyn zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov a pri nedodržaní týchto povinností hrozí chovateľovi sankcia v zmysle platnej legislatívy vo výške od 400 do 1000 eur v prípade fyzickej osoby a od 10 000 do 160 000 Eur v prípade fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby.

Chovateľ je povinný okrem toho podľa § 23 ods. 1 citovaného zákona oznámiť na hore uvedené čísla aj dátum a čas vykonania domácej zakáľačky minimálne jeden pracovný deň vopred.

Prílohy: