Prihlásiť sa

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: mestský policajt

11.09.2018

Mesto Trebišov
zastúpené primátorom PhDr. Markom Čižmárom 
so sídlom na Ul. M. R. Štefánika 862/204, Trebišov

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

mestský policajt

Požiadavky na uchádzača:

  • bezúhonnosť
  • vek 21 rokov a viac
  • úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
  • telesná a duševná spôsobilosť na plnenie úloh obecnej polície
  • vodičské oprávnenie sk. B

Ďalšie kritéria:

  • zbrojný preukaz - je výhodou
  • odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície, vzdelanie v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej škole alebo na vysokej škole - je výhodou
  • znalosť športovej al. služobnej kynológie – je výhodou

Žiadosť spolu s profesijným životopisom a písomným súhlasom uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberu v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov doručte najneskôr do 16. septembra 2018 na adresu: Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov alebo zašlite elektronicky na e - mail: galgoczy@trebisov.sk.

Zamestnanec bude odmeňovaný podľa  zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zamestnanec bude zaradený do 7. platovej triedy a do platového stupňa podľa počtu rokov praxe.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Pohovor s vybranými uchádzačmi sa uskutoční 18.09.2018 na Mestskom úrade v Trebišove.

Prílohy: