Prihlásiť sa

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent pre personalistiku a mzdy

10.01.2019

Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, Trebišov

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

Referent pre personalistiku a mzdy

Rámcová náplň práce:

 • spracovanie a vedenie komplexnej mzdovej  a personálnej agendy,
 • spracovávanie ELDP, archivovanie dokladov, evidencia a aktualizácia mzdových listov,
 • komunikovanie a príprava dokumentov, výkazov pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, DDP,
 • sledovanie a okamžité aplikovanie zmien v legislatíve,
 • pripravovanie mesačných mzdových uzávierok a reportov,
 • spracovanie ročného zúčtovania dane,
 • spracovanie potrebných potvrdení,
 • spracovávanie a kontrola dochádzky,
 • evidovanie a spracovávanie zrážok zo mzdy (stravné lístky, vyúčtovania, exekúcie a pod.),
 • vyhotovovanie mesačných , štvrťročných a ročných výkazov pre organizácie a štatistické úrady,
 • pripravovanie podkladov k návrhu rozpočtu mzdových prostriedkov zamestnancov mesta,
 • pripravovanie a spracovanie podkladov k návrhom na odmeny,
 • sledovanie odpracovaných rokov a postupy do vyšších platových stupňov v súlade so zákonom č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
 • stanovovanie kvalifikačných predpokladov na vykonávanie pracovných pozícií,
 • zodpovedanie za obsahovú stránku personálnej inzercie,
 • pripravovanie obsahovej stránky pracovných zmlúv,
 • zabezpečovanie pracovnoprávnych úkonov spojených so vznikom a zánikom pracovného pomeru,
 • pripravovanie podkladov pre spracovávanie miezd,
 • vedenie evidencie čerpania  dovolenky,
 • zodpovednosť za archivovanie a dodržiavanie ochrany osobných údajov zamestnancov,

Kvalifikačné predpoklady:

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa s ekonomickým zameraním.

Iné kritériá:

 • Prax v oblasti miezd a personalistiky min. 1 rok,
 • znalosť príslušných právnych predpisov,
 • bezúhonnosť,
 • počítačové znalosti:   Windows, MS Office, schopnosť pracovať so softwarom z kategórie personalistka a mzdy,
 • organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita.

Ponúkaný plat

 • Zamestnanec bude odmeňovaný podľa  zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zamestnanec bude zaradený do 6. platovej triedy a do platového stupňa podľa počtu rokov praxe, najmenej však 792 EUR brutto.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s profesijným životopisom a  písomným súhlasom uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov doručte najneskôr do stredy 16. januára 2019 na adresu: Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov alebo zašlite elektronicky na e - mail: sestakova@trebisov.sk.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Osobné pohovory kandidátov sa uskutočnia v dňoch: 18.01.2019 alebo 21.01.2019 na Mestskom úrade v Trebišove. Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.

Prílohy: