Prihlásiť sa

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Vedúci oddelenia výstavby a majetku

11.01.2019

Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, Trebišov

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

Vedúci oddelenia výstavby a majetku

Rámcová náplň práce:

 • Zabezpečuje, organizuje a riadi prenesený výkon štátnej správy – stavebný úrad, špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, úrad ochrany prírody a krajiny, úrad ochrany ovzdušia, štátny fond rozvoja bývania,
 • zabezpečuje územné plánovanie,
 • zabezpečuje, organizuje a riadi prípravu a realizáciu stavieb a stavebných prác,
 • zabezpečuje, organizuje a riadi nakladanie s odpadmi, ochranu životného prostredia, mestskú hromadnú dopravu, dopravný urbanizmus, infraštruktúru a inžiniering,
 • zabezpečuje, organizuje a riadi cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie, majetkovo-právne usporiadanie vlastníctva majetku, obstarávanie a vyraďovanie majetku, správu, údržbu a opravu majetku, poistenie majetku a poistné udalosti, starostlivosť o kultúrne pamiatky a ich ochranu, proces hospodárenia a nakladania s majetkom, dodávku a spotrebu energií a médií, správu verejných priestranstiev, starostlivosť o vojnové hroby, správu mestského parku.

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa stavebného zamerania, odbor  Pozemné stavby  

Iné kritériá:

 • Prax v oblasti min. 5 rokov,
 • občianska bezúhonnosť,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • skúsenosť s prácou v samospráve výhodou,
 • znalosť platných právnych predpisov z oblasti územnej samosprávy a štátnej správy,
 • skúsenosti so stavebným dozorom,
 • flexibilita, komunikatívnosť,
 • samostatnosť,
 • schopnosť pracovať v  stresových situáciách,
 • Počítačové znalosti:   Windows, MS Office.

Ponúkaný plat

 • Zamestnanec bude odmeňovaný podľa  zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zamestnanec bude zaradený do 9. platovej triedy a do platového stupňa podľa počtu rokov praxe.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s profesijným životopisom a písomným súhlasom uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov doručte najneskôr do stredy 16. januára 2019   na adresu: Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov alebo zašlite elektronicky na e - mail: sestakova@trebisov.sk.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Osobné pohovory sa uskutočnia dňa 21.01.2019 na Mestskom úrade v Trebišove. Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.

Prílohy: