Oznam pre podnikateľov, remeselníkov a iných trhových predajcov - Trebišovský jarný trh

12.03.2019

Mesto Trebišov oznamuje všetkým podnikateľským subjektom, ktorých predmetom činnosti je ambulantný predaj počas rôznych príležitostných trhov, že v dňoch 15. – 16. apríla 2019 organizuje na trhových miestach na uliciach J. Kostru a Škultétyho Trebišovský jarný trh. Zároveň vyzýva záujemcov o trhové miesta, aby svoje žiadosti zasielali najneskôr do 9.4.2019 poštou na oficiálnu adresu Mesta Trebišov, resp. mailom na adresu  elias@trebisov.sk. Prípadné doplňujúce informácie Vám poskytneme telefonicky na čísle 0905 760 200, resp. priamo na Mestskom úrade v Trebišove, kanc. č. 309, tretie poschodie. Prílohou tohto oznamu je aj mapka predajných miest a vzor žiadosti o trhové miesto. Na základe zaslanej žiadosti aj s úplnými prílohami Vám následne bude z ohľadom na kapacitné možnosti pridelené trhové miesto, vyrubená daň za osobitné užívanie verejného priestranstva a zaslaná k úhrade na Vami uvedenú adresu. Daň musí byť preukázateľne uhradená najneskôr do 11.4.2019 na účet mesta. Záujemca, ktorý včas neuhradí vyrubenú daň, resp. ktorému vôbec nebude pridelené trhové miesto, nebude  mať vstup na trhové miesta dovolený, resp. bude z neho vykázaný. Daň na mieste konania trhu sa vyberať nebude. Podnikateľ, ktorý vyrubenú daň včas neuhradí, stráca právo nárokovať si vstup na trhové miesto, ktoré mu pôvodne bolo pridelené.   

Ing. Miroslav Eliáš
člen organizačného výboru

Prílohy: