Prihlásiť sa

Opatrenie k celoplošnej regulácii živočíšnych škodcov (deratizácii) na území mesta Trebišov

01.04.2019

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák.. č. 355/2007 Z. z.), v záujme predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, vydal výzvu č. A/2019/00348//HŽPaZ o vykonaní opatrení pre zabezpečenie celoplošnej regulácii živočíšnych škodcov.

Mesto Trebišov na základe výzvy vydanej Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove vyzýva fyzické osoby, právnické osoby a  fyzické osoby - podnikatelia, aby v období od 15.4.2019 do 15.5.2019, za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa  § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vykonali  deratizáciu v objektoch vo vlastníctve, správe a nájme prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby – podnikateľa cestou odborne spôsobilej osoby na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov.

Fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ je povinná vykonať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, predovšetkým v objektoch školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a  pivničných  priestoroch objektov, v areáloch živočíšnej výroby, v areáloch potravinárskej výroby a v potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, skladoch potravín, skládkach komunálneho odpadu a kanalizačných rozvodoch.

Fyzické osoby majú povinnosť vykonať deratizáciu v priestoroch rodinných domov a na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat vykonajú deratizáciu svojpomocne, s dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na daný účel.  

Zber, transport a likvidáciu uhynutých hlodavcov je potrebné zabezpečiť osobou, ktorá má na danú činnosť vydané povolenie od príslušného orgánu veterinárnej správy, v zmysle § 39 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. 

Účinnosť deratizácie je potrebné spracovať písomným protokolom, vyhotoveným a potvrdeným právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, s následným zaslaním protokolu na mesto Trebišov.   

Mesto Trebišov