Prihlásiť sa

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent pre regionálny rozvoj na zastupovanie

16.04.2019

Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, Trebišov

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

Referent pre regionálny rozvoj na zastupovanie

Rámcová náplň práce:

 • Vyhľadáva možnosti využitia rozvojových programov financovaných z nenávratných zdrojov v podmienkach mesta a mestských organizácií v aktuálnom programovacom období.                                                                                                           
 • Vypracováva podklady potrebné k podaniu jednotlivých žiadostí a žiadosti na príslušné orgány štátnej správy, Úrad vlády SR alebo na samosprávny kraj vrátane podkladov a správ na rokovania komisií mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva.
 • Spolupracuje pri príprave podkladov potrebných k zabezpečeniu verejného obstarávania pre projekty, ktoré boli úspešné.
 • Zúčastňuje sa školení a  rokovaní súvisiacich s pripravovanými alebo realizovanými projektmi.
 • Zodpovedá za súlad časovej realizácie projektov s podmienkami príslušných zmlúv.
 • Vypracováva monitorovacie a iné poskytovateľom dotácie požadované správy o priebehu realizácie úspešných projektov, spolupracuje s externými spoločnosťami, ak sú účastníkmi projektu.
 • Vykonáva činnosti spojené s verejným obstarávaním .
 • Rieši sťažnosti v rozsahu svojej pracovnej náplne.
 • Vykonáva a plní úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.

Kvalifikačné predpoklady:

Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa stavebného zamerania je výhodou.

Iné kritériá:

 • prax je pre uchádzača výhodou,
 • bezúhonnosť,
 • počítačové znalosti: Windows, MS Office,
 • organizačné schopnosti: samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita.

Ponúkaný plat

 • Zamestnanec bude odmeňovaný podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s profesijným životopisom a  písomným súhlasom uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov doručte najneskôr do utorka 23. apríla 2019 do 10:00h na adresu: Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov alebo zašlite elektronicky na e-mail: sucha@trebisov.sk.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.

Prílohy: