Prihlásiť sa

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Terénny sociálny pracovník

16.04.2019

Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, Trebišov

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

Terénny sociálny pracovník

Rámcová náplň práce:

 • Samostatne vyhľadáva, diagnostikuje a nachádza riešenie pre jednotlivcov a rodiny odkázané na pomoc v sociálnej oblasti, pre osoby so zdravotným postihnutím, nevládnych starších ľudí a ich opatrovateľov v rodine.
 • Poskytuje základné informácie (sociálne poradenstvo) v krízových situáciách a zabezpečuje potrebné sociálne služby.
 • Po dohode s klientom navrhuje formu sociálnej intervencie a plán ďalších krokov riešenia jeho sociálneho problému.
 • Poskytuje individuálne a skupinové konzultácie a distribuuje klienta príslušným inštitúciám. V prípade potreby sprevádza klienta na jednania do jednotlivých inštitúcií, jedná v záujme klienta.
 • Spolupracuje a sprostredkováva informácie medzi klientmi a inštitúciami v lokalite MsÚ, ZŠ, ŠZŠ, ÚPSVaR, zdravotné zariadenia a ďalšie štátne, verejné, súkromné a mimovládne inštitúcie.
 • Samostatne vedie spisovú dokumentáciu klientov, pracovný výkaz, terénny denník, vypracováva mesačné správy.
 • Mapuje lokalitu – zbiera demografické údaje, analyzuje potreby lokality a určuje ciele svojej práce v dlhodobejšom horizonte.
 • Koordinuje svoje aktivity s vedením samosprávy v meste a s ostatnými zainteresovanými verejnými a neziskovými inštitúciami.
 • Špecificky sa orientuje na prácu s jednotlivcami a rodinami komunity ohrozenej sociálnym vylúčením.
 • Mapuje terén pre získanie relevantných informácií o spôsobe života vylúčenej komunity.
 • Vyhľadáva sociálne vylúčených klientov, ktorí nemajú schopnosť, resp. stratili zručnosť na riešenie svojich sociálnych problémov.
 • Nadväzuje kontakty s klientmi a sprostredkováva kontakty s oficiálnymi inštitúciami.
 • Poskytuje poradenstvo pri osobných problémoch, krízovej intervencie v ťažkých životných situáciách.
 • Prispieva k prevencii násilia a dekriminalizácii skupín v komunite.
 • Vykonáva a plní úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.

Kvalifikačné predpoklady:

Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca.

Iné kritériá:

 • prax v oblasti sociálnej práce je pre uchádzača výhodou,
 • bezúhonnosť,
 • počítačové znalosti: Windows, MS Office,
 • organizačné schopnosti: samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita.

Ponúkaný plat

 • Zamestnanec bude odmeňovaný podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s profesijným životopisom a  písomným súhlasom uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov doručte najneskôr do utorka 23. apríla 2019 do 10:00 h na adresu: Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov alebo zašlite elektronicky na e-mail: sucha@trebisov.sk.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.

Prílohy: