Prihlásiť sa

UPOZORNENIE - termín 2. splátky poplatku za komunálne odpady

03.07.2019

Mesto Trebišov, ako príslušný správca poplatku za komunálne odpady, týmto upozorňuje fyzické osoby a podnikateľov na blížiaci sa termín 31. 07. 2019, ktorý je termínom 2. splátky predmetného poplatku, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov v súlade so VZN č. 148/2016 vrátane Dodatku č. 1 k VZN č. 148/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Trebišov.

Vyzývame všetkých poplatníkov, aby si splnili povinnosť úhrady poplatku za komunálne odpady buď priamo v pokladni mestského úradu, alebo na účet mesta Trebišov, a to na č. účtu: 4001964918/7500,
IBAN: SK98 7500 0000 0040 0916 4918, KS: 0308, variabilný symbol – uvádza sa číslo rozhodnutia a špecifický symbol – uvádza sa číslo uvedené na rozhodnutí na špecifikáciu roka, za ktorý sa uhrádza poplatok.

V prípade, že poplatok za komunálne odpady nebude uhradený, správca poplatku pristúpi k vymáhaniu nedoplatku formou exekúcie.