Prihlásiť sa

Oznam pre podnikateľov, remeselníkov a iných trhových predajcov - Trebišovský jesenný trh

16.09.2019

Mesto Trebišov oznamuje všetkým podnikateľským subjektom, ktorých predmetom činnosti je ambulantný predaj počas rôznych príležitostných trhov, že v dňoch 23. – 24. októbra 2019 organizuje na trhových miestach na uliciach J. Kostru a Škultétyho Trebišovský jesenný trh. Vyzývame preto podnikateľov, ktorí majú záujem o pridelenie trhového  miesta, aby svoje žiadosti zasielali najneskôr do 16.10.2019 a to buď poštou na oficiálnu adresu mesta, resp. mailom na adresu elias@trebisov.sk. Prípadné otázky môžete riešiť aj telefonicky na čísle  0905 760 200, resp. priamo na Mestskom úrade v Trebišove, kanc. č. 309, tretie poschodie. Prílohou oznamu je mapka predajných miest a vzor žiadosti o trhové miesto. V prípade, že ste v tomto roku už nejaký ambulantný predaj v našom meste realizovali, stačí, ak zašlete žiadosť s uvedením sortimentu a dĺžky Vášho stánku, stola, či prívesu. Následne Vám bude pridelené trhové miesto, vyrubená daň za osobitné užívanie verejného priestranstva a zaslaná k úhrade na Vami uvedenú adresu. Daň musí byť preukázateľne uhradená najneskôr do 21.10.2019. Záujemca, ktorý včas neuhradí vyrubenú daň, resp. ktorému vôbec nebude pridelené trhové miesto, nebude  mať  vstup na trhové miesta dovolený, resp. bude z neho vykázaný. Daň na mieste konania trhu sa už vyberať nebude.  

Ing. Miroslav Eliáš
člen organizačného výboru

Prílohy: