Prihlásiť sa

UPOZORNENIE

27.09.2019

UPOZORNENIE

Mesto Trebišov, ako príslušný správca poplatku za komunálne odpady, upozorňuje fyzické osoby a podnikateľov, že uplynul dátum splatnosti predmetného poplatku, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov v súlade so VZN č.148/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Trebišov. Vyzývame všetkých poplatníkov, aby si splnili povinnosť úhrady poplatku za komunálne odpady priamo v pokladni mestského úradu, alebo na účet mesta Trebišov, a to na č. účtu: 4001964918/7500, IBAN: SK98 7500 0000 0040 0916 4918, KS: 0308. Pri úhrade venujte, prosím, pozornosť správnemu vyplneniu variabilného a špecifického symbolu, ktoré slúžia ako identifikátor Vašej platby.

V prípade, že poplatok za komunálne odpady nebude uhradený, správca poplatku pristúpi k vymáhaniu nedoplatku formou exekúcie.

Mesto Trebišov, ako príslušný správca dane z nehnuteľností, upozorňuje, že uplynul termín splatnosti dane z nehnuteľností, ktorý je uvedený v rozhodnutí na vyrubenie dane z nehnuteľností podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, v súlade so VZN č. 140/2015 o miestnych daniach. Vyzývame všetkých daňovníkov, aby si splnili povinnosť úhrady predmetnej dane priamo v pokladni mestského úradu, alebo na účet mesta Trebišov, a to na č. účtu: 19325622/0200, IBAN: SK39 0200 0000 0000 1932 5622, KS: 0558. Pri úhrade venujte, prosím, pozornosť správnemu vyplneniu variabilného a špecifického symbolu, ktoré slúžia ako identifikátor Vašej platby.

V prípade, že daň z nehnuteľností nebude uhradená, správca poplatku pristúpi k vymáhaniu nedoplatku formou exekúcie.

Rezidenčná karta mesta Trebišov na rok 2020 bude vydaná LEN tým občanom mesta, ktorí budú mať k 31. 12. 2019 splnenú povinnosť úhrady všetkých predmetných daní a poplatkov. 

Mesto Trebišov