Prihlásiť sa

Mestský úrad pre verejnosť ZATVORENÝ až do odvolania

21.02.2021

Na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie bude Mestský úrad v Trebišove od 22. 2. 2021 (pondelok) až do odvolania pre verejnosť ZATVORENÝ.

V uvedenom období nie je možné vybaviť úradne záležitosti osobne. Vzhľadom na dodržiavanie karanténnych opatrení pracovníkmi MsÚ je obmedzené aj telefonické a e-mailové vybavovanie úradných záležitostí.

V nevyhnutných prípadoch je možné kontaktovať týchto pracovníkov:

Matrika – vybavuje zápis úmrtia, narodenia a sobáše LEN po telefonickom rozhovore na tel. čísle +421915850791 p. Mariana Tomovčíková.

Evidencia obyvateľstva, ohlasovňa pobytov LEN na tel. čísle +421917872622 p. Kvetoslava Koščová.

Podateľňa – pred vstupom do budovy MsÚ je k dispozícii schránka a obálky na vhadzovanie dokumentov (žiadosti, potvrdenia a pod.).

Pokladňa – je ZATVORENÁ, prosíme vás o bezhotovostné platby. 

Svoje bezhotovostné platby zrealizujte, prosím, nasledovne:

DANE A POPLATKY (daň z nehnuteľnosti, za psa, správny poplatok, platba za opatrovateľskú službu, za verejné priestranstvo, poplatok za ubytovanie ...)
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. pobočka Trebišov
účet IBAN: SK39 0200 0000 0000 1932 5622

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
bankové spojenie: ČSOB banka, pobočka Trebišov
účet IBAN: SK98 7500 0000 0040 0196 4918

Osvedčovanie podpisov a listín - služba sa neposkytuje.

Občanov žiadame, aby návštevu MsÚ nasledujúcich 14 dní odložili a na kontaktovanie sa s úradníkmi využívali e-mailovú a telefonickú komunikáciu. Zároveň vás žiadame o trpezlivosť a rešpektovanie skutočnosti, že pracovníci MsÚ, vzhľadom na dodržanie karanténnych opatrení, nie sú prítomní na pracovisku.