Prihlásiť sa

Termín splátky dane z nehnuteľnosti pre FO a PO je 31. 8. 2021

17.08.2021

Oznam o blížiacom sa termíne splátky dane z nehnuteľnosti

Pripomíname občanom mesta, že sa blíži termín splatnosti 2. splátky dane z nehnuteľnosti, ktorý bol uvedený v rozhodnutí na vyrubenie dane z nehnuteľností podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Fyzické a právnické osoby majú túto povinnosť splniť do 31.8.2021.

 

Mesto Trebišov