Prihlásiť sa

Informácia k vzniknutému požiaru na Sadovskej ulici zo dňa 26. 9. 2021

28.09.2021

Dňa 26. 09. 2021 v dopoludňajších hodinách, v priestoroch súkromnej firmy ENWOY GAS, s.r.o., nachádzajúcej sa na Sadovskej ulici, vypukol rozsiahly požiar v prevádzkovej hale.

Mesto Trebišov, po obdržaní danej informácie, na základe zákona č. 42/1996 Z z. o civilnej ochrane, zvolalo zasadnutie krízového štábu mesta, kde predseda krízového štábu PhDr. Marek Čižmár informoval jeho členov o vzniknutej situácii. Následne boli určené úlohy náčelníkovi mestskej polície na zabezpečenie plynulosti premávky na Varichovskej a Sadovskej ulici pre všetky zložky integrovaného záchranného systému.

V priebehu zasadnutia vznikli ďalšie úlohy pre členov krízového štábu na zabezpečenie plynulej dodávky vody na hasenie pre jednotku Hasičského a záchranného zboru v spolupráci s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.

V priebehu výkonu hasenia  požiaru prevádzkovej haly boli povolané Hasičským a záchranným zborom v Trebišove ďalšie jednotky hasičských zborov, nakoľko sa jednalo o rozsiahly požiar.

Po zhodnotení situácie, predseda krízového štábu mesta rozhodol o vykonaní informovanosti občanov, žijúcich v severnej časti mesta a priľahlých obcí, nachádzajúcich sa v spádovej oblasti dymového mračna. Zároveň nariadil vykonať meranie čistoty ovzdušia prostredníctvom Kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany Jasov.

V popoludňajších hodinách, po príchode jednotky na meranie čistoty ovzdušia, bolo zistené, že v ovzduší sa nachádzajú zvýšené hodnoty prachových častíc a metylaminu. Po zistení tejto skutočnosti, predseda krízového štábu rozhodol o spracovaní výzvy pre občanov na zabezpečenie ich ochrany zdravia, života a majetku v oblastiach zasiahnutých dymovým mračnom. Táto správa bola distribuovaná verejnosti formou letákov, ako aj  rozhlasom civilnej ochrany.

Vo večerných hodinách sa jednotkám HaZZ podarilo eliminovať rozsiahly požiar, ktorý bol kontrolovaný aj v priebehu ďalších hodín. Zároveň bola zo strany HaZZ dodaná ťažká technika pre zabezpečenie odstránenia obvodového plášťa prevádzkovej haly, čím sa uľahčila cesta k ďalšej likvidácii požiaru.

Mesto v súčasnosti priebežne monitoruje daný stav, zároveň komunikuje so štátnymi inštitúciami (napr. inšpekcia životného prostredia) o tom, ako bude zabezpečená likvidácia následkov požiaru.

Mesto Trebišov