Prihlásiť sa

UPOZORNENIE PRE OBČANOV - kontrola platieb za TKO a miestnu daň

30.11.2021

Mesto Trebišov, ako príslušný správca miestnych daní a poplatku za komunálne odpady, upozorňuje fyzické osoby, podnikateľov aj právnické osoby, aby si odkontrolovali svoje úhrady platieb za miestne dane a poplatky, vzhľadom na už uplynutú dobu splatnosti poplatkov za komunálny odpad a dane (za nehnuteľnosť, za psa ...) a blížiaci sa koniec kalendárneho roka 2021, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a súlade so VZN mesta č. 168/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN č. 164/2019 o miestnych daniach na území mesta Trebišov.

Mesto Trebišov