Prihlásiť sa

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent pre ochranu životného prostredia

09.03.2022

Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, Trebišov

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

Referent pre ochranu životného prostredia

 Rámcová náplň práce:

 • Prejednávanie priestupkov v odpadovom hospodárstve v kompetencií mesta Trebišov.
 • Spracovávanie Programu odpadového hospodárstva mesta Trebišov (POH).
 • Zabezpečovanie plnenia prijatých opatrení v POH.
 • Zabezpečenie zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho odpadu v meste.
 • Príprava podkladov pre účely stanovenia systému zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov všeobecne záväzným nariadením.
 • Kontrola plnenia povinností podľa Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trebišov.
 • Príprava súťažnej dokumentácie pre výber dodávateľov tovarov, služieb a prác podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vykonávanie kontroly plnenia zmlúv a kvality dodávateľských prác.
 • Podieľanie sa na príprave a spravovaní rozpočtu v oblasti životného prostredia.
 • Vypracovanie projektov na zabezpečenie triedeného zberu a zabezpečenie ich realizácie v súvislosti so získaním príspevku z dostupných podporných fondov na ich financovanie.
 • Zabezpečenie podľa § 67 zákona o odpadoch ucelenej agendy súvisiacej s odstraňovaním vozidiel z pozemkov vo vlastníctve a v správe hlavného mesta, na ktorých poškodzujú alebo ohrozujú životné prostredie alebo narušujú estetický vzhľad obce, či osobitne chránenej časti prírody a krajiny, zároveň prostredníctvom oprávnenej osoby zabezpečuje ich umiestnenie na určené parkovisko.
 • Zabezpečenie plnenia ďalších povinností v zmysle zákona o odpadoch.
 • Administratívne práce spojené s činnosťou oddelenia a ďalšie pracovné činnosti podľa pokynov zamestnávateľa.

Ponuka voľného voľného pracovného miesta je zverejnená na webovej stránke https://kariera.zoznam.sk.

Zobraziť webovú stránku s ponukou pracovného miesta na https://kariera.zoznam.sk