Prihlásiť sa

Opatrenie k celoplošnej regulácii živočíšnych škodcov (deratizácia) na území mesta Trebišov

28.04.2022

CELOPLOŠNÁ DERATIZÁCIA

k regulácii  živočíšnych škodcov na území mesta Trebišov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove podľa § 12 ods. 2 písm. e)  zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len zák.. č. 355/2007 Z.z.) v záujme predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení vydal výzvu č. A/2022/00402-01//HŽPaZ o vykonaní opatrení pre zabezpečenie celoplošnej regulácii živočíšnych škodcov. Toto opatrenie sú podľa ustanovení § 51 ods. 1 písm.. a), § 52 ods..1 písm. a) a § 53 písm. a) cit. Zákona povinné plniť všetky fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby.

Mesto Trebišov na základe rozhodnutia vydaného Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove vyzýva fyzické osoby, právnické osoby a  fyzické osoby  - podnikatelia, aby v dobe od 01. 05. 2022 do 31. 05. 2022    za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 6 ods. 3 písm. e) v spojení s § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. vykonali  deratizáciu v objektoch vo vlastníctve, správe a nájme prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby – podnikateľa cestou odborne spôsobilej osoby na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov.

Fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ je povinný vykonať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, predovšetkým v objektoch školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a  pivničných  priestoroch objektov, v areáloch živočíšnej výroby, v areáloch potravinárskej výroby a v potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, skladoch potravín, skládkach komunálneho odpadu a kanalizačných rozvodoch.

Fyzické osoby v priestoroch rodinných domov a na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní, a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat, vykonajú deratizáciu svojpomocne  s dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na daný účel.  

Zber, transport a likvidáciu uhynutých hlodavcov je potrebné zabezpečiť osobou, ktorá má na danú činnosť vydané povolenie od príslušného orgánu veterinárnej správy, v zmysle § 39 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. 

Účinnosť deratizácie je potrebné spracovať písomným protokolom, vyhotoveným a potvrdeným právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom  s následným zaslaním protokolu na mesto Trebišov.

 

V Trebišove: 25.04.2022

                                                                                          PhDr. Marek Čižmár 
                                                                                                    primátor

Prílohy: