Výzva - celoplošná deratizácia živočíšnych škodcov na území mesta

10.10.2022

VÝZVA

k celoplošnej regulácii  živočíšnych škodcov (deratizáciu) na území mesta Trebišov 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove podľa § 12 ods. 2 písm. e)  zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák.. č. 355/2007 Z.z.) v záujme predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení vydal výzvu číslo A/2022/402/HŽPaZ-4612/2022 o vykonaní opatrení pre zabezpečenie celoplošnej regulácii živočíšnych škodcov. Toto opatrenie sú podľa ustanovení § 51 ods.1 písm. a ), § 52 ods.1 písm. a) a § 53 písm.a) cit. zákona povinné plniť všetky fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby na území mesta Trebišov.

Mesto Trebišov, na základe výzvy vydanej Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, vyzýva fyzické osoby, právnické osoby a  fyzické osoby - podnikatelia, aby v dobe od 17. 10. 2022 do 11. 11. 2022 za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa  § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonali deratizáciu v objektoch vo vlastníctve, správe a nájme prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby – podnikateľa cestou odborne spôsobilej osoby na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov.

Fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ je povinný vykonať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, predovšetkým v objektoch školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a  pivničných  priestoroch objektov, v areáloch živočíšnej výroby, v areáloch potravinárskej výroby a v potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, skladoch potravín, skládkach komunálneho odpadu a kanalizačných rozvodoch.

Fyzické osoby v priestoroch rodinných domov a na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat, vykonajú deratizáciu svojpomocne,  s dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na daný účel.  

Zber, transport a likvidáciu uhynutých hlodavcov je potrebné zabezpečiť osobou, ktorá má na danú činnosť vydané povolenie od príslušného orgánu veterinárnej správy, v zmysle § 39 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. 

Účinnosť deratizácie je potrebné spracovať písomným protokolom, ktorý bude vyhotovený a potvrdený právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, s následným zaslaním protokolu na mesto Trebišov.  

V Trebišove: 10.10.2022

                                                                   PhDr. Marek Čižmár
                                                                        primátor

 

Prílohy:

© 2024 MESTO TREBIŠOV