Prihlásiť sa

Upozornenie pre občanov - PLATBY ZA MIESTNE DANE

10.12.2022

Mesto Trebišov, ako príslušný správca miestnych daní a poplatku za komunálne odpady, upozorňuje fyzické osoby, podnikateľov aj právnické osoby, aby si odkontrolovali svoje úhrady platieb za miestne dane a poplatky, vzhľadom na už uplynutú dobu splatnosti poplatkov za komunálny odpad a dane (za nehnuteľnosť, za psa ...) a blížiaci sa koniec kalendárneho roka 2022, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a súlade so VZN mesta č. 173/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN č. 164/2019 o miestnych daniach na území mesta Trebišov. 

REZIDENČNÁ KARTA na rok 2023 bude vydaná len tým obyvateľom (s trvalým pobytom v meste), ktorí budú mať k 31. 12. 2022 splnené všetky záväzky (uhradené poplatky za TKO, miestne dane) voči mestu.  

Mesto Trebišov