Realizácia dopytovo orientovaného projektu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

20.02.2023

Mesto Trebišov realizuje dopytovo orientovaný projekt v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Prioritná os: 8. REACT-EU

Investičná priorita: 13 – Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Špecifický cieľ: 8.1.1.  Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Fond: Európsky sociálny fond

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01

Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby II v meste Trebišov

Kód projektu: 312081BHG4

Realizácia  projektu: 12/2021 - 11/2023

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

Zazmluvnená výška NFP: 375 360,00 €

Miesto realizácie projektu: mesto Trebišov

Cieľ projektu a jeho hlavná aktivita

Cieľ projektu bude naplnený hlavnou aktivitou projektu – poskytovanie opatrovateľskej služby, ktoré bude realizované v zmysle zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z v znení neskorších predpisov v zmysle ustanovení §12 ods.1 písm. c, bod 2; §13 ods. 2 a §41.

Podľa definície služby všeobecného hospodárskeho záujmu je opatrovateľská služba terénna forma sociálnej služby poskytovaná fyzickým osobám, ktoré sú z dôvodu svojho veku, pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav odkázané na pomoc inej osoby pri každodenných aktivitách, t.j. podpora zotrvania klienta vo svojom prirodzenom domácom prostredí a zníženie dopytu po inštitucionálnej starostlivosti. 

Merateľné ukazovatele

Realizáciou projektu sa zabezpečí naplnenie merateľných ukazovateľov projektu: P0274 Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia, v počte 23. Z toho dôvodu sa za účely ukazovateľa považuje počet klientov/opatrovaných počas trvania projektu. P0966 Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby, v počte 23. Z toho dôvodu sa za účely ukazovateľa považuje počet pracovných miest opatrovateliek, ktoré plánuje žiadateľ o NFP obsadiť, prepočítaný na ustanovený týždenný pracovný čas v rozsahu 1,0 pracovného úväzku.

© 2024 MESTO TREBIŠOV