ZŠ M.R. Štefánika – obnoviteľný zdroj energie

20.04.2023

Názov projektu: ZŠ M.R. Štefánika – obnoviteľný zdroj energie

Cieľom projektu je zníženie spotreby tepla v rámci budovy Základnej školy M. R. Štefánika v meste Trebišov a možnosť náhrady súčasného zdroja tepla výstavbou nového zdroja tepla na báze OZE a to s využitím tepelného čerpadla. Mesto Trebišov má cca 25 tisíc obyvateľov a je zároveň okresným mestom v rámci Košického samosprávneho kraja.

Navrhovanou výstavbou nového zdroja tepla na báze OZE sa dosiahne zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla, zníženie emisií znečisťujúcich látok a zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia. Očakávaná úspora zemného plynu po realizácii investície predstavuje cca 10 000 m3/rok. 


Dátum začatia realizácie projektu: 01/2023
Dátum ukončenia realizácie projektu: 09/2023
Celkové náklady:  750 261,05 EUR
NFP (EÚ + ŠR): 712 748,00 EUR 

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“

 

Prílohy:

© 2024 MESTO TREBIŠOV