Prihlásiť sa

Pozvánka na 11. zasadnutie mestského zastupiteľstva

13.02.2020

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

V Trebišove 13.2.2020

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov  zvolávam 11. zasadnutie Mestského  zastupiteľstva v Trebišove, ktoré sa uskutoční

17. februára 2020 o 09.00​ h​

na Mestskom úrade v Trebišove v Obradnej miestnosti na prízemí.

Návrh programu:

Materiál na zasadnutie - komplet

Bod Názov Materiál
1 Otvorenie  
2 Schválenie programu  
3 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov  
4 Interpelácie a podnety poslancov  
5 Diskusia  
6 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu materiál
7 Dotácie na podporu iných ako športových účelov materiál
8 Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami materiál
9 Patrónka Zemplína – podpora regionálneho názvu materiál
10 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne materiál
11 Správa o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trebišov v Základnej škole Ul. Pribinova 34, Trebišov za rok 2018 materiál
12 Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri zákazke – „Zimný štadión Trebišov – dobudovanie šatní – 1. etapa“ materiál
13 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019 materiál
14 Rôzne  
15 Záver  

PhDr. Marek Čižmár