Prihlásiť sa

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 2023 - 2032

28.08.2023

Dňa 23.08.2023 bolo Mestu Trebišov doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 2023 - 2032.

Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópiu na úradnej tabuli na mestskom úrade po dobu 14 dní od zverejnenia tohto oznámenia.

Samotný strategický dokument je dostupný aj na webovej stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-mesta-trebisov-2023-2

Prílohy: