Prihlásiť sa

Úradná tabuľa

24.05.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Martin Prihoda
24.05.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Renáta Tomášová
24.05.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Martin Uherský
24.05.2018 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Dávid Baňacký
24.05.2018 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – AGAPE TREBIŠOV s.r.o.
07.05.2018 Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Trebišov
21.05.2018 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
21.05.2018 Oznam o doručení záverečného stanoviska k navrhovanému strategickému dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020“
18.05.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Alžbeta Chromá
18.05.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Andrej Čierny
18.05.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Helena Džudžová
18.05.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Mária Durkotová
18.05.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Marián Senaj
17.05.2018 VZN č. 156/2018 o poskytovaní dotácií
17.05.2018 Dodatok č. 1 k VZN č. 154/2017 o organizácii miestneho referenda
17.05.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Zdenko Verba
17.05.2018 Zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta spôsobom priameho prenájmu
15.05.2018 Oznámenie o uložení zásielky
15.05.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Ľudovít Kollárik
15.05.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Miroslav Ostrožovič
15.05.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Milan Baláž
15.05.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Ján Fedorčák, Miroslav Karička
15.05.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Lukáš Džudža, Boris Jambrich
15.05.2018 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Jozef Pigula
15.05.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Miroslav Karička
15.05.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Jovanka Sekulič
15.05.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Bui Quang Hiep
15.05.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Mikuláš Topoľan
15.05.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Marek Demeter
15.05.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Juraj Zajac