Na základe kolaudačného rozhodnutia určí Mesto Trebišov súpisné a orientačné číslo.

V zmysle § 7 ods.1 vyhlášky č. 31/2003 Z.z. stavebník zabezpečuje tiež pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľky s orientačným číslom na vlastné náklady.

V zmysle § 2 ods. 2 vyhlášky č. 31/2003 Z.z. tabuľka so súpisným a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňuje vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.

Potrebné doklady:

Údaje o stavebníkovi:

1. ak je stavebník fyzickou osobou:

  • meno a priezvisko
  • trvalý pobyt

2. ak je stavebník právnickou osobou:

  • názov
  • sídlo
  • IČO

K určeniu súpisného a orientačného čísla je potrebné ako prílohy doložiť fotokópie:

  • Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla
  • kolaudačné rozhodnutie
  • geometrický plán