Prihlásiť sa

VZN č. 125/2013 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN nadobúda účinnosť dňa 1.6.2013


 125/2013

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV

o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Toto VZN upravuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb (ďalej len "prevádzkový čas") v prevádzkarniach na území mesta Trebišov (ďalej len "mesto") okrem prevádzkového času trhovísk a ambulantného predaja, ktorý je upravený osobitným VZN.

Kompletné znenie VZN:

VZN č. 125/2013 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb