VZN č. 129/2013 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách

VZN nadobúda účinnosť dňa 15.7.2013


129/2013

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV

o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách

Toto VZN upravuje

  1. všeobecné zásady a organizáciu parkovania a státia vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách na území mesta Trebišov (ďalej len "mesto") podľa ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cestnej premávke"),
  2. užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie motorového vozidla vyhradením z verejného priestranstva ako parkovacie miesto pre určité vozidlo fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len "vyhradené parkovanie"),
  3. režim zásobovania v centrálnej mestskej zóne a na verejných priestranstvách.

Kompletné znenie VZN:

VZN č. 129/2013 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách ...

 

 

 

© 2023 MESTO TREBIŠOV