Prihlásiť sa

VZN č. 84/2008, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska – Cintorínsky poriadok mesta Trebišov v znení dodatkov č. 1, 2, 3

VZN nadobúda účinnosť dňa 15.5.2008
Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa 24.6.2009
Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňa 15.4.2011
Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť dňa 15.7.2013

84/2008

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV

ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska – Cintorínsky poriadok mesta Trebišov

v znení dodatkov č. 1, 2, 3

Tento Prevádzkový poriadok pohrebiska, ďalej len cintorínsky poriadok, sa vzťahuje na všetky pohrebiská – cintoríny nachádzajúce sa na území mesta Trebišov, ktoré sú v majetku mesta Trebišov a ich správu vykonávajú Technické služby mesta.

Úplne znenie VZN:

VZN č. 84/2008, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska – Cintorínsky poriadok mesta Trebišov