Prihlásiť sa

VZN č. 133/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2014

VZN nadobúda účinnosť dňa 14.1.2014
Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa 13.10.2014

 133/2013

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2014

Toto VZN upravuje podrobnosti financovania, lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie, deň v mesiaci, v ktorom Mesto Trebišov poskytne finančné prostriedky vlastným školám a školským zariadeniam, výšku finančných prostriedkov na kalendárny rok na mzdy, odvody a bežnú prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy, školského klubu detí pri základnej škole, zariadenia školského stravovania a centra voľného času na území mesta, ktorých zriaďovateľom je mesto a ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.


Úplne znenie VZN:

VZN č. 133/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2014

Dodatok č. 1 k VZN č. 133/2013