Prihlásiť sa

VZN č. 134/2014 o sociálnych službách

VZN nadobúda účinnosť dňa 1.7.2014


134/2014

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV

o sociálnych službách

Toto VZN upravuje pôsobnosť Mesta Trebišov vo veciach

  1. rozhodovania o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu,
  2. poskytovania domácej opatrovateľskej služby vrátane spôsobu určenia a výšky úhrady za poskytovanie domácej opatrovateľskej služby,
  3. poskytovania sociálnej služby v dennom centre,
  4. poskytovania sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny a práčovne,
  5. poskytovania sociálnej služby krízovej intervencie v útulku,
  6. poskytovania sociálnej služby s použitím telekomunikačných technológií - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci – „Elektronický strážca seniorov“ (ESS).

Kompletné znenie VZN:

VZN č. 134/2014 o sociálnych službách