Prihlásiť sa

Dodatok č. 2 k VZN č. 8/1992 o zriadení Mestskej polície Trebišov v platnom znení

Dodatok nadobúda účinnosť dňa 10.7.2014


Dodatok č. 2

k

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA TREBIŠOV

č. 8/1992

o zriadení Mestskej polície Trebišov v platnom znení

Tento dodatok upravuje znenie článku 2 a vypúšťa článok 3 VZN č. 8/1992 o zriadení Mestskej polície Trebišov v znení Dodatku č. 1.

Kompletné znenie dodatku VZN:

Dodatok č. 2 k VZN č. 8/1992