Prihlásiť sa

Dodatok č. 1 k VZN č. 133/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2014

Dodatok nadobúda účinnosť dňa 13.10.2014


Dodatok č. 1

k

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA TREBIŠOV

č. 133/2013

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2014

Tento dodatok upravuje dotáciu na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta na rok 2014 v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov a Gréckokatolíckej eparchie Košice, ktorá preberá zriaďovateľskú pôsobnosť Základnej školy Gorkého 55, 075 01 Trebišov a jej súčastí od Mesta Trebišov od 1.9.2014.

Kompletné znenie dodatku VZN:

Dodatok č. 1 k VZN č. 133/2013