Prihlásiť sa

VZN č. 135/2014 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi

VZN nadobúda účinnosť dňa 13.10.2014


135/2014

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV

o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi

Toto VZN upravuje uloženie povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi ohrozených povodňou na území mesta Trebišov.

Kompletné znenie VZN:

VZN č. 135/2014 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi