Prihlásiť sa

VZN č. 139/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Trebišov

VZN nadobúda účinnosť dňa 1.10.2015


139/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Trebišov

Toto VZN upravuje na území Mesta Trebišov:

  • spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou,
  • spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.

Prílohy: