Prihlásiť sa

VZN č. 145/2015 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

VZN nadobúda účinnosť dňa 30.12.2015


145/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV

o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

Toto VZN upravuje vyhradenie miest a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí na území mesta Trebišov.

Prílohy: