Prihlásiť sa

VZN č. 144/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2016
Dodatok nadobúda účinnosť dňa 1.1.2017


144/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Toto VZN upravuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v jednotlivých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Umiestnenie dieťaťa do konkrétnej základnej školy upravuje vecne príslušné všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov o určení školských obvodov.  

Prílohy: