Prihlásiť sa

VZN č. 146/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN nadobúda účinnosť dňa 4.5.2016


146/2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Toto VZN upravuje podrobnosti najmä o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe a podmienkach triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov, na zneškodňovanie komunálnych odpadov.

 

Prílohy: