Prihlásiť sa

VZN č. 147/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov

VZN nadobúda účinnosť dňa 6.10.2016


147/2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV

o používaní pyrotechnických výrobkov

Toto VZN v súlade s ust. § 53 ods. 2 zák. č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje podmienky používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Trebišov.

Prílohy: