Prihlásiť sa

Dodatok č. 1 k VZN č. 142/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2016

Dodatok nadobúda účinnosť dňa 11.11.2016


Dodatok č. 1

k

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA TREBIŠOV

č. 142/2015

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2016

Tento dodatok upravuje ročnú výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta v zmysle článku 1 VZN.   

Prílohy: