Prihlásiť sa

Dodatok č. 1 k VZN č. 149/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2017

Dodatok nadobúda účinnosť dňa 11.10.2017


Dodatok č. 1

k

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA TREBIŠOV

č. 149/2016

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2017

Tento dodatok upravuje ročnú výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta v zmysle článku 1 VZN.

Prílohy: