Prihlásiť sa

VZN č. 153/2017 o ovzduší a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

VZN nadobúda účinnosť dňa 11.10.2017


153/2017

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV

o ovzduší a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

Toto VZN upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia na území mesta Trebišov a určuje výšku a spôsob platenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.

Prílohy: