Prihlásiť sa

Dodatok č. 1 k VZN č. 148/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok nadobúda účinnosť dňa 1.1.2018


Dodatok č. 1

k

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA TREBIŠOV

č. 148/2016

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Tento dodatok upravuje znížené sadzby poplatkov, podmienky odpustenia a zníženia miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle článkov 3, 7 a 8 VZN.

Prílohy: