Prihlásiť sa

Dodatok č. 1 k VZN č. 155/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2018

Dodatok nadobúda účinnosť dňa 21.3.2018


Dodatok č. 1

k

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA TREBIŠOV

č. 155/2017

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2018

Tento dodatok upravuje ročnú výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta v zmysle článku 6 VZN.

Prílohy: