Prihlásiť sa

VZN č. 157/2018 o poskytovaní dopravy

VZN nadobúda účinnosť dňa 17.7.2018


157/2018

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV

o poskytovaní dopravy

Toto VZN upravuje podmienky poskytovania dopravy príspevkovým a rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov alebo iným organizáciám, ktoré sídlia alebo pôsobia v meste Trebišov, z rozpočtu mesta Trebišov podľa osobitného predpisu.

Prílohy: