Prihlásiť sa

Dodatok č. 3 k VZN č. 108/2011 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu mesta Trebišov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu mesta Trebišov

Dodatok nadobúda účinnosť dňa 4.10.2018


Dodatok č. 3

k

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA TREBIŠOV

č. 108/2011

o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Trebišov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Trebišov

Týmto dodatkom sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Trebišov zásadami a regulatívmi priestorového usporiadania a funkčného využívania územia určenými v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia, sú záväznou časťou územného plánu mesta a tvoria Prílohu č.1 tohto Dodatku č. 3 k VZN č. 108/2011.

Prílohy: