Prihlásiť sa

VZN č. 158/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2019

VZN nadobúda účinnosť dňa 4.1.2019


158/2018

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2019

Toto VZN upravuje podrobnosti financovania, lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie, deň v mesiaci, v ktorom Mesto Trebišov (ďalej len „mesto“) poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy, školského klubu detí pri základnej škole, zariadenia školského stravovania a centra voľného času, ktorých zriaďovateľom je mesto a na žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi a súkromného zriaďovateľa na území mesta, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Prílohy: