Prihlásiť sa

VZN č. 161/2019 o trhových miestach a trhovom poriadku

VZN nadobúda účinnosť dňa 2.5.2019


161/2019

o trhových miestach a trhovom poriadku

Toto VZN stanovuje trhové miesta na území mesta Trebišov, upravuje druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach a podmienky ich predaja a poskytovania, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach, úlohy Mesta Trebišov (ďalej len "mesto") pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest a povinnosti správcov trhových miest.

Prílohy: